Zásady ochrany osobních údajů při používání ZeKju 

 

Děkujeme vám za váš zájem o používání ZeKju. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V následujícím textu vás informujeme o nakládání s vašimi údaji, které jsou shromažďovány při používání ZeKju. Vaše údaje budou zpracovávány v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. 

  

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších vnitrostátních právních předpisů o ochraně osobních údajů, jakož i dalších předpisů o ochraně osobních údajů je: 

  

ZeKju GmbH (dále jen "my"/"nás") 

Luitpoldstraße 32 

86157 Augsburg 

Zastoupená: Dr. Hendrik Rosenboom 

E-mail: info@zekju.com 

 

 1. Zpracování dat 

 

Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme výhradně pro definované a jednoznačné účely. Ty vyplývají z vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO) nebo smluvních požadavků (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO). 

 

Abychom mohli vyřídit objednávku přepravy, potřebujeme od vás osobní údaje. Tyto údaje používáme pro účely komunikace během přepravního výkonu. 

 

 

 1. Sdílení dat a příjemci 

 

Pro zpracování našich služeb využíváme také externí poskytovatele služeb, které jsme pečlivě vybrali a písemně pověřili. Jsou vázáni našimi pokyny a jsou námi pravidelně kontrolováni. V případě potřeby jsme uzavřeli smlouvy o zpracování objednávek s externími poskytovateli služeb v souladu s článkem 28 GDPR.  

 
Předání do třetích zemí mimo EU/EHP nebo mezinárodní organizaci se neuskuteční, pokud nejsou zavedena odpovídající ochranná opatření. Patří mezi 
ně standardní smluvní doložky EU a rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. 

 

 

 1. Doba uchovávání údajů 

 

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro splnění účelu nebo je stanovena zákonem. Například v rámci smluvního vztahu uchováváme vaše údaje nejméně do úplného ukončení objednávky (řidič)/smlouvy (dispečer). Poté jsou údaje uchovávány po dobu zákonných lhůt pro uchovávání. 

 

 

 1. Práva subjektů údajů 

 

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, jste subjektem údajů podle čl. 4 odst. 1 GDPR, který má vůči nám následující práva: 

  

4.1 Informace 

 

V souladu s čl. 15 GDPR si od nás můžete vyžádat potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, můžete si od nás vyžádat následující informace: 

  

 • účely zpracování; 

 • kategorie vašich osobních údajů, které zpracováváme; 

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jsme zpřístupnili nebo zpřístupníme vaše osobní údaje; 

 • (pokud je to možné) plánovanou dobu, po kterou budeme vaše osobní údaje uchovávat, nebo pokud to není možné, kritéria pro určení doby uchovávání; 

 • existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování; 

 • existenci práva na odvolání k dozorovému úřadu; 

 • veškeré dostupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od vás; 

 • existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování (čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR) a - alespoň v těchto případech - smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování na vás. 
   
  Máte právo požádat o informaci, zda jsou osobní údaje, které se vás týkají, předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požádat o informace o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR v souvislosti s předáním. 

  

Seitenumbruch 

4.2 Právo na opravu 

 

V souladu s čl. 16 DSGVO máte právo požadovat, abychom opravili a/nebo doplnili vaše nesprávné osobní údaje. 

  

4.3 Právo na výmaz 

 

V souladu s čl. 17 DSGVO můžete požadovat, abychom vaše osobní údaje neprodleně vymazali. Vaše údaje jsme povinni okamžitě vymazat, pokud nastane jeden z následujících důvodů: 

  

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány. 

 • Odvoláte svůj souhlas, na kterém zakládáme zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) DSGVO, a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování. 

 • vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR. 

 • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně. 

 • Vymazání vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje. 

 • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti v souladu s čl. 8 odst. 1 DSGVO. 

  

Pokud jsme vaše osobní údaje zveřejnili a jsme povinni je vymazat podle čl.17 odst.1 GDPR, přijmeme s ohledem na dostupné technologie a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, abychom informovali správce údajů, kteří osobní údaje zpracovávají, že jste je jako subjekt údajů požádali o vymazání všech odkazů na vaše osobní údaje nebo kopií či replik vašich osobních údajů. 

  

Právo na výmaz neexistuje, pokud je zpracování nezbytné. 

  

 • uplatňovat právo na svobodu projevu a informací; 

 • abychom splnili zákonnou povinnost, která se na nás vztahuje, nebo abychom splnili úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která nám byla svěřena; 

 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví (čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 DSGVO); 

 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud by uvedené právo pravděpodobně znemožnilo nebo vážně ohrozilo dosažení účelů takového zpracování, nebo 

 • pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

  

4.4 Právo na omezení zpracování 

 

Za následujících podmínek můžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v souladu s čl. 18 DSGVO: 

 

 • pokud zpochybníte přesnost svých osobních údajů po dobu, která nám umožní přesnost osobních údajů ověřit; 

 • pokud je zpracování protiprávní a vy odmítnete výmaz osobních údajů a místo toho požádáte o omezení jejich používání; 

 • pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo 

 • pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 DSGVO a dosud nebylo rozhodnuto, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi důvody. 

  

Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu. Pokud bylo omezení zpracování omezeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, budeme vás před zrušením omezení informovat. 

  

4.5 Právo na informace 

 

Pokud jste vůči nám uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, jsme podle čl. 19 DSGVO povinni o této skutečnosti informovat všechny příjemce, kterým jsme vaše osobní údaje zpřístupnili, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte právo být o těchto příjemcích informováni. 

   

4.6 Právo na přenositelnost údajů 

 

V souladu s článkem 20 GDPR máte právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Máte také právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, za předpokladu, že 

  

 • zpracování je založeno na souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. DSGVO) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO a 

 • zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů. 

  

Při uplatňování tohoto práva máte rovněž právo na to, aby vaše osobní údaje byly předány přímo od nás jinému správci, pokud je to technicky možné. Tím nesmí být dotčeny svobody a práva jiných osob. Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni. 

  

4.7 Právo na námitku 

 

V souladu s čl. 21 DSGVO máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) DSGVO z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování na základě těchto ustanovení. Vaše osobní údaje nebudeme následně dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. 

  

4.8 Právo odvolat prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů 

 

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání.  

 

4.9 Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování  

 

V souladu s článkem 22 GDPR máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování - včetně profilování - které má pro vás právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká. To neplatí, pokud rozhodnutí 

  

 • je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi, 

 • je povoleno právními předpisy Unie nebo členského státu, které se na nás vztahují, a tyto právní předpisy obsahují vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů; nebo 

 • se provádí s vaším výslovným souhlasem. 

 

4.10 Právo na stížnost 

 

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že námi prováděné zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR. 

  

Odpovědný dohled pro nás je: 

  

Bavorský zemský úřad pro dohled nad ochranou údajů 

P.O. Box 1239 

91504 Ansbach 

E-mail: poststelle@lda.bayern.de 

 

 

5. automatizované rozhodování 

 

K automatizovanému rozhodování nebo profilování podle čl. 22 DSGVO nedochází. 

 

 

 1. Registrace ZeKju 

 

Pro vytvoření zákaznického účtu na ZeKju jsou od dispečera shromažďovány následující povinné informace:  

 

Jméno, příjmení, firma, adresa firmy, e-mailová adresa, telefonní číslo, preferovaný jazyk, DIČ (pokud je k dispozici), registrační číslo firmy. 

 

Bez poskytnutí těchto údajů nelze vytvořit osobní účet .  

 

Tyto údaje používáme pro zpracování vaší registrace a pro související služby.  

 

Po nastavení profilu můžete přidat další informace. Tyto informace jsou dobrovolné. 

 

Dispečer může ukládat údaje o řidiči. Jedná se o následující: Jméno, příjmení, firma, adresa firmy, telefonní číslo, preferovaný jazyk. 

 

 

 

 1. Používání soukromých kurýrních služeb 

 

Nabízíme vám (řidiči) možnost komunikovat s klientem/zaměstnavatelem o vašem úkolu prostřednictvím soukromých služeb messenger (WhatsApp, Viber a Telegram), pokud je máte nainstalované ve svém mobilním zařízení. Tím jste vyjádřili souhlas s obecnými podmínkami příslušné služby, na které nemáme žádný vliv. Všeobecné podmínky zpravidla zahrnují přístup k telefonním číslům a kontaktům uloženým v mobilním zařízení. Používáním služby Messenger nezískáváme k těmto údajům přístup.  

 

Rádi bychom vás upozornili, že využití služeb messengeru v souvislosti s vaším klientem/zaměstnavatelem a vaší zakázkou je určeno výhradně pro účely komunikace, která je v této souvislosti nutná. Přenos soukromých údajů není povolen. 

 

Rádi bychom upozornili, že služby messengerů mají jiné standardy ochrany údajů než ZeKju. Zásady ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů si můžete prohlédnout zde: 

 

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy 

Viber: https://www.viber.com/de/terms/viber-privacy-policy/#contact-us 

Telegram: https://telegram.org/privacy 

 

Nemáme žádný vliv na předpisy o ochraně osobních údajů a nastavení služeb messenger, zejména pokud jde o zpracování a používání nebo předávání vašich údajů třetím stranám v zemích mimo Evropskou unii, kde nelze zaručit odpovídající úroveň ochrany údajů. V rámci našich možností však s vašimi údaji nakládáme s maximální citlivostí. Neneseme odpovědnost za škody způsobené používáním těchto messengerových služeb.  

 

Vaše telefonní číslo, jméno a další údaje, které nám poskytnete, a obsah vaší zprávy zpracováváme pouze proto, abychom mohli komunikovat s vaším klientem/zaměstnavatelem ohledně vaší objednávky. 

 

Základem pro toto zpracování a předání služby messenger je v této souvislosti váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Za tímto účelem nám jednoduše pošlete zprávu s textem "STOP". Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. 

 

Naše služby můžete samozřejmě využívat i prostřednictvím jiných chatovacích služeb a komunikovat s klientem/zaměstnavatelem o svém úkolu. 

 

Další informace o ochraně údajů při používání soukromých messengerových služeb naleznete zde: Odkaz na informace o ochraně údajů při používání (v závislosti na službě :WhatsApp/Viber/Telegram) 

 

 

 1. Použití ZeKju (řidič) 

 

Nabízíme vám (řidiči) možnost sdělit zákazníkovi/zaměstnavateli vaši polohu pro vaši zakázku. Přenos polohy můžete kdykoli pozastavit. 

 

Kromě toho máte možnost předat klientovi/zaměstnavateli informace o svém stavu (naloženo, na cestě nebo vyloženo). 

 

Základem pro toto zpracování a předání klientovi/zaměstnavateli je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). 

 

 

9. kontakt 

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů nebo chcete-li získat informace, opravit, zablokovat nebo vymazat údaje, odvolat udělené souhlasy nebo vznést námitku proti konkrétnímu použití údajů, kontaktujte nás na výše uvedené adrese nebo na e-mailové adrese. info@zekju.com 

 

 

10. úprava zásad ochrany osobních údajů 

 

Vzhledem k dalšímu vývoji našich služeb nebo zavádění nových technologií může být nutné toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Vyhrazujeme si proto právo kdykoli změnit prohlášení o ochraně údajů s platností do budoucna.  

 

Stav: 28.03.2022 

Seitenumbruch 

Informace o ochraně údajů při používání aplikace WhatsApp 

 

ZeKju vám nabízí možnost komunikovat s klientem/zaměstnavatelem ohledně vašeho úkolu prostřednictvím chatovací služby WhatsApp. Provozovatelem této služby je společnost WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("WhatsApp"), dceřiná společnost společnosti Facebook. Prostřednictvím této komunikace obdrží jak společnost Zekju jako poskytovatel služeb vašeho klienta/zaměstnavatele, tak společnost WhatsApp vaše telefonní číslo a informace o tom, že používáte Zekju. 

 

Výše uvedené údaje společnost WhatsApp rovněž předává serverům společnosti Facebook v USA a zpracovává je v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti WhatsApp, což zahrnuje i zpracování pro vlastní účely, jako je zlepšování služby WhatsApp. Vezměte prosím na vědomí, že aplikace WhatsApp také přistupuje k adresáři použitého zařízení a kontaktním údajům v něm uloženým. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalším zpracování těchto údajů společnostmi WhatsApp a Facebook, jakož i o souvisejících právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti WhatsApp na adrese: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy. 

 

Zekju zpracovává vaše telefonní číslo, jméno a další vámi poskytnuté údaje a obsah vaší zprávy, aby vám umožnila komunikovat s vaším klientem/zaměstnavatelem ohledně vaší objednávky. 

 

Základem pro toto zpracování a předání společnosti WhatsApp je v této souvislosti váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Chcete-li tak učinit, jednoduše pošlete ZeKju zprávu s textem " STOP ". Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. 

 

Samozřejmě můžete ZeKju používat i prostřednictvím jiných chatovacích služeb a komunikovat s klientem/zaměstnavatelem o svém úkolu. 

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, obraťte se na adresu info@zekju.com

 

 

Informace o ochraně údajů při používání služby Viber 

 

ZeKju vám nabízí možnost komunikovat s klientem/zaměstnavatelem o vašem úkolu prostřednictvím chatovací služby Viber. Provozovatelem této služby je společnost Viber Media S.a.r.l.. 2, rue du Fossé, L-1526 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství. Prostřednictvím této komunikace obdrží společnost Zekju jako poskytovatel služeb vašeho klienta/zaměstnavatele i Viber vaše telefonní číslo a informaci o tom, že používáte Zekju. 

 

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalším zpracování těchto údajů společností Viber, jakož i o souvisejících právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Viber na adrese: https://www.viber.com/de/terms/viber-privacy-policy/#contact-us. 

 

ZeKju zpracovává vaše telefonní číslo, vaše jméno a další vámi poskytnuté údaje a obsah vaší zprávy, aby vám umožnil komunikovat s vaším klientem/zaměstnavatelem ohledně vaší objednávky. 

 

Základem pro toto zpracování a předání společnosti Viber v této souvislosti je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Chcete-li tak učinit, jednoduše pošlete ZeKju zprávu s textem "STOP". Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. 

 

Samozřejmě můžete ZeKju používat i prostřednictvím jiných chatovacích služeb a komunikovat s klientem/zaměstnavatelem o svém úkolu. 

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, obraťte se na adresu info@zekju.com

 

 

Informace o ochraně údajů při používání služby Telegram 

 

ZeKju vám nabízí možnost komunikovat se zákazníkem/zaměstnavatelem o vaší zakázce prostřednictvím chatu Telegram. Provozovatelem této služby je {doplňte prosím adresu} Prostřednictvím této komunikace obdrží jak Zekju jako poskytovatel služby vašeho klienta/zaměstnavatele, tak Telegram vaše telefonní číslo a informace o tom, že používáte Zekju. 

 

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalším zpracování těchto údajů společností Telegram, jakož i o souvisejících právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Telegram na adrese: https://telegram.org/privacy. 

 

ZeKju zpracovává vaše telefonní číslo, vaše jméno a další vámi poskytnuté údaje a obsah vaší zprávy, aby vám umožnil komunikovat s vaším klientem/zaměstnavatelem ohledně vaší objednávky. 

 

Základem pro toto zpracování a předání Telegramu v této souvislosti je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Chcete-li tak učinit, jednoduše pošlete ZeKju zprávu s textem "STOP". Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. 

 

Samozřejmě můžete ZeKju používat i prostřednictvím jiných chatovacích služeb a komunikovat s klientem/zaměstnavatelem o svém úkolu. 

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, obraťte se na adresu info@zekju.com

 +49 821 7900 4603

©2022 by Zekju