Pravila o privatnosti prilikom korištenja ZeKjua 

 

Hvala vam na interesu za korištenje ZeKjua. Zaštita vaših osobnih podataka vrlo nam je važna. U nastavku vas obavještavamo o postupanju s vašim podacima prikupljenim korištenjem Tvrtke ZeKju. Obrada vaših podataka odvija se u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka. 

  

Voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i drugih nacionalnih zakona o zaštiti podataka kao i drugih propisa o zaštiti podataka je: 

  

ZeKju GmbH (u daljnjem tekstu "mi"/"nas") 

Luitpoldstrasse 32 

D-86157 Augsburg 

Zastupa: dr. Hendrik Rosenboom 

E-pošta: info@zekju.com 

 

 1. Obrada podataka 

 

Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo u definirane i nedvosmislene svrhe. Oni proizlaze iz vašeg pristanka (članak 6. stavak 1 lit. GDPR) ili ugovornih zahtjeva (čl. 6. stavak 1. lit.b GDPR). 

 

Da bismo ispunili nalog za prijevoz, potrebni su nam osobni podaci od vas. Te podatke koristimo u svrhu komunikacije tijekom prijevoza. 

 

 

 1. Prijenos podataka i primatelji 

 

Za obradu naših usluga koristimo i vanjske pružatelje usluga koje smo pažljivo odabrali i naručili u pisanom obliku. Oni su vezani našim uputama i redovito ih provjeravamo. Ako je potrebno, sklopili smo ugovore o obradi narudžbi s vanjskim pružateljima usluga u skladu s člankom 28. GDPR-a.  

 
Prijenos u treće zemlje izvan EU-a/EGP-a ili međunarodnoj organizaciji ne odvija se ako postoje odgovarajuća jamstva. To uključuje standardne ugovorne klauzule EU-a i odluku Europske komisije o primjerenosti. 

 

 

 1. Trajanje pohrane podataka 

 

Vaše podatke pohranjujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe ili predviđeno zakonom. Kao dio ugovornog odnosa, vaše podatke pohranjujemo barem do potpunog raskida narudžbe (vozača)/ugovora (dispečera). Nakon toga, podaci će se čuvati za vrijeme trajanja zakonskih rokova čuvanja. 

 

 

 1. Prava ispitanika 

 

Ako obrađujemo vaše osobne podatke, vi ste ispitanik u skladu s člankom 4. br. 

  

4.1 Informacije 

 

U skladu s člankom 15. GDPR-a, od nas možete zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li osobne podatke koji se odnose na vas. Ako obrađujemo vaše osobne podatke, od nas možete zatražiti podatke o sljedećim podacima: 

  

 • svrhe obrade; 

 • kategorije vaših osobnih podataka koje obrađujemo; 

 • primatelji ili kategorije primatelja kojima smo otkrili ili ćemo otkriti vaše osobne podatke; 

 • (ako je moguće) planirano razdoblje za koje pohranjujemo vaše osobne podatke ili, ako to nije moguće, kriterije za određivanje razdoblja čuvanja; 

 • postojanje prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas, pravo na ograničenje obrade od strane nas ili pravo na prigovor na takvu obradu; 

 • postojanje prava na žalbu nadzornom tijelu; 

 • sve dostupne informacije o podrijetlu podataka, osim ako su osobni podaci prikupljeni od vas; 

 • postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje (članak 22. stavak 1. i 4. GDPR-a) i - barem u ovim slučajevima - smislene informacije o uključenoj logici, kao i značaj i predviđene posljedice takve obrade za vas. 
   
  Imate pravo zatražiti informacije o tome prenose li se osobni podaci koji se odnose na vas u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. U tom kontekstu možete zatražiti da vas se obavijesti o odgovarajućim jamstvima u skladu s čl. 

  

Seitenumbruch 

4.2 Pravo na ispravak 

 

U skladu s člankom 16. GDPR-a imate pravo zatražiti od nas da ispravimo i/ili dovršimo vaše netočne osobne podatke. 

  

4.3 Pravo na brisanje 

 

U skladu s člankom 17. GDPR-a, možete zahtijevati da se vaši osobni podaci odmah izbrišu. Dužni smo odmah izbrisati vaše podatke ako se primjenjuje jedan od sljedećih razloga: 

  

 • Vaši osobni podaci više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni. 

 • Vi opozivate svoju privolu, na kojoj temeljimo obradu u skladu s člankom 6. stavkom 1 lit. GDPR ili čl. 

 • Protivite se obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za obradu ili se protivite obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a. 

 • Vaši osobni podaci nezakonito su obrađeni. 

 • Brisanje vaših osobnih podataka nužno je za ispunjavanje zakonske obveze u skladu s pravom Unije ili pravom država članica kojima podliježemo. 

 • Vaši osobni podaci prikupljeni su u vezi s uslugama informacijskog društva koje se nude u skladu s člankom 8. stavkom 1. GDPR-a. 

  

Ako smo vaše osobne podatke objavili i dužni smo u skladu s člankom 17. stavkom 1. GDPR-a izbrisati ih, mi ćemo, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bismo obavijestili voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da ste vi, kao ispitanik, zatražili brisanje od strane takvih voditelja obrade bilo kakvih poveznica na vaše osobne podatke ili o bilo kakvim poveznicama na vaše osobne podatke ili o bilo kakvim poveznicama na vaše osobne podatke ili o bilo kakvim poveznicama na vaše osobne podatke ili o bilo kakvim poveznicama na vaše osobne podatke ili o  zatražili su kopije ili replikacije vaših osobnih podataka. 

  

Pravo na brisanje ne postoji ako je obrada potrebna 

  

 • ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informiranja; 

 • da ispunimo zakonsku obvezu kojoj podliježemo ili da izvršimo zadaću koja se obavlja u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti koje su nam povjerene; 

 • zbog javnog interesa u području javnog zdravstva (čl. 9. stavak 2 lit. h i i čl. 9. stavak 3. GDPR); 

 • u svrhu arhiviranja u svrhu javnog interesa, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. GDPR-a, u mjeri u kojoj je vjerojatno da će prethodno navedeno pravo onemogućiti ili ozbiljno narušiti postizanje ciljeva te obrade, ili 

 • za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. 

  

4.4 Pravo na ograničenje obrade 

 

Pod sljedećim uvjetima možete zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka u skladu s člankom 18. GDPR-a: 

 

 • ako osporavate točnost vaših osobnih podataka tijekom određenog vremenskog razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka; 

 • ako je obrada nezakonita i ako se protivite brisanju osobnih podataka i umjesto toga zatražite ograničenje uporabe osobnih podataka; 

 • ako nam vaši osobni podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali vam je potreban za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili 

 • ako ste se usprotivili obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a, a još nije utvrđeno nadmašuju li naši legitimni razlozi vaše razloge. 

  

Ako je obrada vaših osobnih podataka ograničena, ti se podaci mogu obrađivati samo uz vaš pristanak ili za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga od važnog javnog interesa Unije ili države članice. Ako je ograničenje obrade ograničeno u skladu s gore navedenim uvjetima, o tome ćemo vas obavijestiti prije ukidanja ograničenja. 

  

4.5 Pravo na informacije 

 

Ako ste protiv nas ostvarili pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade, dužni smo u skladu s člankom 19. GDPR-a obavijestiti sve primatelje kojima smo otkrili vaše osobne podatke o tim okolnostima, osim ako se to pokaže nemogućim ili uključuje nerazmjeran napor. Imate pravo biti obaviješteni o tim primateljima. 

   

4.6 Pravo na prenosivost podataka 

 

U skladu s člankom 20. GDPR-a imate pravo primiti svoje osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Osim toga, imate pravo prenijeti ove podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od nas, pod uvjetom da 

  

 • obrada se temelji na privoli (članak 6. stavak 1 lit. GDPR ili čl. 9. stavak 2 lit. GDPR) ili na ugovoru u skladu s čl. 6. stavkom 1. lit.b GDPR-om i čl. 

 • obrada se provodi automatiziranim postupcima. 

  

U ostvarivanju ovog prava također imate pravo da vaše osobne podatke izravno prenesemo drugom kontroloru, u mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo. To ne smije utjecati na slobode i prava drugih osoba. Pravo na prenosivost podataka ne primjenjuje se na obradu osobnih podataka potrebnih za obavljanje zadaće koja se obavlja u javnom interesu ili za izvršavanje službenih ovlasti koje su nam povjerene. 

  

4.7 Pravo na prigovor 

 

U skladu s člankom 21. GDPR-om, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka na temelju članka 6. stavka 1. točke (e) ili (f) GDPR-a iz razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije; to se odnosi i na profiliranje na temelju tih odredaba. Vaše osobne podatke nećemo naknadno obrađivati osim ako ne dokažemo uvjerljive legitimne razloge za našu obradu koji nadjačavaju vaše interese, prava i slobode ili obrada služi za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. 

  

4.8 Pravo na opoziv izjave o suglasnosti u skladu sa zakonom o zaštiti podataka 

 

Imate pravo opozvati nam svoju izjavu o suglasnosti prema zakonu o zaštiti podataka u bilo kojem trenutku. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade koja se provodi na temelju privole do opoziva.  

 

4.9 Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući profiliranje  

 

U skladu s člankom 22. GDPR-a, imate pravo ne podlijegati odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi - uključujući profiliranje - koja ima pravne učinke prema vama ili na sličan način značajno utječe na vas. To se ne primjenjuje ako je odluka 

  

 • je potrebno za sklapanje ili izvršenje ugovora između vas i nas, 

 • dopušteno je pravom Unije ili država članica kojima podliježemo i takvo zakonodavstvo sadrži odgovarajuće mjere za zaštitu vaših prava i sloboda i vaših legitimnih interesa; 

 • uz vaš izričit pristanak. 

 

4.10 Pravo na podnošenje prigovora 

 

Ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi administrativni ili sudski pravni lijek, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka od strane nas krši GDPR. 

  

Odgovoran nadzor za nas je: 

  

Bavarski državni ured za nadzor nad zaštitom podataka 

Poštanski pretinac 1239 

D-91504 Ansbach 

E-pošta: poststelle@lda.bayern.de 

 

 

5. Automatizirano donošenje odluka 

 

Automatizirano donošenje odluka ili profiliranje u skladu s člankom 22 GDPR-a se ne odvija. 

 

 

 1. Registracija ZeKju 

 

Kako bi se stvorio korisnički račun na ZeKju, od dispečera se prikupljaju sljedeći obvezni podaci:  

 

Ime, prezime, tvrtka, adresa tvrtke, adresa e-pošte, telefonski broj, preferirani jezik, PDV broj (ako je dostupan), broj poslovnog registra. 

 

Bez davanja tih podataka ne može se stvoriti osobni račun.  

 

Te podatke koristimo za obradu vaše registracije i za povezane usluge.  

 

Nakon što postavite profil, možete dodati dodatne informacije. Ove informacije su dobrovoljne. 

 

Dispečer može pohraniti podatke o upravljačkom programu. To su sljedeće: ime, prezime, tvrtka, adresa tvrtke, telefonski broj, preferirani jezik 

 

 

 

 1. Korištenje privatnih kurirskih usluga 

 

Nudimo vam (vozaču) mogućnost komunikacije sa svojim klijentom / poslodavcem o vašoj narudžbi putem privatnih messenger usluga (WhatsApp, Viber i Telegram) ako ste ih instalirali na svoj mobilni uređaj. Time ste pristali na opće uvjete pružanja usluge, na koje nemamo utjecaja. Uvjeti i odredbe u pravilu uključuju pristup telefonskim brojevima i kontaktima pohranjenim na mobilnom uređaju. Korištenjem messenger ponude ne dobivamo pristup tim podacima.  

 

Želimo istaknuti da je korištenje messenger usluga u vezi s vašim klijentom/poslodavcem i Vašom narudžbom namijenjeno isključivo u svrhu potrebne komunikacije. Prijenos privatnih podataka nije dopušten. 

 

Željeli bismo istaknuti da messenger usluge imaju različite standarde zaštite podataka od ZeKju. Pravila o privatnosti ovih pružatelja usluga možete pogledati ovdje: 

 

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy 

Viber: https://www.viber.com/de/terms/viber-privacy-policy/#contact-us 

Telegram:  https://telegram.org/privacy 

 

Nemamo utjecaja na propise o zaštiti podataka i postavke messenger usluga, posebno u pogledu obrade i korištenja ili prijenosa vaših podataka trećim stranama u zemljama izvan Europske unije, u kojima se ne može jamčiti odgovarajuća razina zaštite podataka. Međutim, vaše podatke obrađujemo s najvećom osjetljivošću u okviru naših mogućnosti. Nismo odgovorni za štetu nastalu korištenjem ovih kurirskih usluga.  

 

Obrađujemo samo vaš telefonski broj, vaše ime i druge podatke koje ste naveli i sadržaj vaše poruke kako bismo vam omogućili komunikaciju s klijentom / poslodavcem o vašoj narudžbi. 

 

Osnova za ovu obradu i prijenos na kurirsku službu u ovom kontekstu je vaš pristanak (čl. 6. stavak 1 lit. GDPR). Imate pravo povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku. Sve što trebate učiniti je poslati nam poruku s "STOP". Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade koja se provodi na temelju privole do opoziva. 

 

Naravno, naše usluge možete koristiti i putem drugih usluga chata kako biste komunicirali sa svojim klijentom / poslodavcem o vašoj narudžbi. 

 

Dodatne informacije o zaštiti podataka prilikom korištenja privatnih messenger usluga možete pronaći ovdje: Povezivanje s informacijama o zaštiti podataka prilikom korištenja (ovisno o usluzi :WhatsApp/Viber/Telegram 

 

 

 1. Korištenje ZeKjua (vozača) 

 

Nudimo vam (vozaču) priliku da obavijestite svog klijenta / poslodavca o vašoj lokaciji za vašu narudžbu. Prijenos lokacije možete obustaviti u bilo kojem trenutku. 

 

Nadalje, imate mogućnost prijenosa svog statusa (učitanog, na putu ili istovarenog) svom klijentu / poslodavcu. 

 

Osnova za ovu obradu i prijenos na klijenta/poslodavca je Vaša suglasnost (čl. 6 st. 1 lit. GDPR). 

 

 

9. Kontakt 

 

Ako imate bilo kakvih pitanja o prikupljanju, obradi ili korištenju vaših osobnih podataka, podacima, ispravku, blokiranju ili brisanju podataka, kao i opoziva dane privole ili prigovora na određenu uporabu podataka, obratite se gore navedenoj adresi ili e-mail adresi info@zekju.com 

 

 

10. Prilagodba izjave o zaštiti podataka 

 

Zbog daljnjeg razvoja naših usluga ili implementacije novih tehnologija, možda će biti potrebno promijeniti ovu politiku privatnosti. Stoga zadržavamo pravo izmjene izjave o zaštiti podataka u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost.  

 

Stanje: 28.03.2022 

Seitenumbruch 

Informacije o zaštiti podataka prilikom korištenja WhatsAppa 

 

ZeKju vam nudi mogućnost komunikacije sa svojim klijentom / poslodavcem o vašoj narudžbi putem whatsApp chat usluge. Ovom uslugom upravlja WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska ("WhatsApp"), podružnica Facebook. Kroz ovu komunikaciju, i Zekju kao pružatelj usluga vašeg klijenta / poslodavca, kao i WhatsApp dobivaju vaš telefonski broj i informacije koje koristite Zekju. 

 

Spomenute podatke WhatsApp će proslijediti i poslužiteljima Facebook u SAD-u, a obrađivati ih WhatsApp i Facebook u skladu s WhatsAppovim Pravilima o privatnosti, koja uključuju i obradu za vlastite potrebe, poput poboljšanja WhatsApp usluge. Željeli bismo naglasiti da WhatsApp pristupa i adresaru korištenog uređaja i kontaktnim podacima pohranjenim u njemu. Dodatne informacije o svrsi i opsegu prikupljanja podataka i daljnjoj obradi tih podataka od strane WhatsAppa i Facebook, kao i srodnim pravima i mogućnostima postavljanja za zaštitu vaše privatnosti možete pronaći u WhatsAppovim pravilima o privatnosti na: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

 

Zekju obrađuje vaš telefonski broj, vaše ime, kao i druge podatke koje ste dali i sadržaj vaše poruke kako bi vam omogućio komunikaciju s klijentom / poslodavcem o vašoj narudžbi. 

 

Osnova za ovu obradu i prijenos na WhatsApp u ovom kontekstu je vaš pristanak (čl. 6. stavak 1 lit. GDPR). Imate pravo povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku. Sve što trebate učiniti je poslati poruku s "STOP" ZeKjuu. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade koja se provodi na temelju privole do opoziva. 

 

Naravno, ZeKju možete koristiti i putem drugih chat usluga za komunikaciju sa svojim klijentom / poslodavcem o vašoj narudžbi. 

 

Ako imate bilo kakvih pitanja o zaštiti podataka, obratite se info@zekju.com

 

 

Informacije o zaštiti podataka prilikom korištenja Vibera 

 

ZeKju vam nudi mogućnost komunikacije s klijentom / poslodavcem o vašoj narudžbi putem Viber chat usluge. Operater ove usluge je Viber Media S.a.r.l.. 2, u rue du Fossé, L-1526 Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg. Kroz ovu komunikaciju, i Zekju kao pružatelj usluga vašeg klijenta / poslodavca, kao i Viber dobivaju vaš telefonski broj i podatke koje koristite Zekju. 

 

Dodatne informacije o svrsi i opsegu prikupljanja podataka i daljnje obrade tih podataka od strane Vibera, kao i povezanim pravima i mogućnostima postavljanja za zaštitu vaše privatnosti možete pronaći u Viberovim pravilima o privatnosti na: https://www.viber.com/de/terms/viber-privacy-policy/#contact-us

 

ZeKju obrađuje vaš telefonski broj, vaše ime, kao i druge podatke koje ste dali i sadržaj vaše poruke kako bi vam omogućio komunikaciju s klijentom / poslodavcem o vašoj narudžbi. 

 

Osnova za ovu obradu i prijenos na Viber u ovom kontekstu je vaš pristanak (čl. 6. stavak 1. lit. GDPR). Imate pravo povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku. Sve što trebate učiniti je poslati poruku s "STOP" ZeKjuu. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade koja se provodi na temelju privole do opoziva. 

 

Naravno, ZeKju možete koristiti i putem drugih chat usluga za komunikaciju sa svojim klijentom / poslodavcem o vašoj narudžbi. 

 

Ako imate bilo kakvih pitanja o zaštiti podataka, obratite se info@zekju.com

 

 

Informacije o zaštiti podataka prilikom korištenja Telegrama 

 

ZeKju vam nudi mogućnost komunikacije sa svojim klijentom / poslodavcem o vašoj narudžbi putem chat usluge Telegram. Operater ove usluge je {molim vas dodajte adresu} Kroz ovu komunikaciju, i Zekju kao pružatelj usluga vašeg klijenta / poslodavca, kao i Telegram dobivaju vaš telefonski broj i podatke koje koristite Zekju. 

 

Dodatne informacije o svrsi i opsegu prikupljanja podataka i daljnje obrade tih podataka od strane Telegrama, kao i srodnim pravima i mogućnostima postavljanja zaštite vaše privatnosti možete pronaći u Telegramovoj politici privatnosti na: https://telegram.org/privacy

 

ZeKju obrađuje vaš telefonski broj, vaše ime, kao i druge podatke koje ste dali i sadržaj vaše poruke kako bi vam omogućio komunikaciju s klijentom / poslodavcem o vašoj narudžbi. 

 

Osnova za ovu obradu i prijenos telegramu u ovom kontekstu je vaš pristanak (čl. 6. stavak 1. osvijetljen GDPR). Imate pravo povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku. Sve što trebate učiniti je poslati poruku s "STOP" ZeKjuu. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade koja se provodi na temelju privole do opoziva. 

 

Naravno, ZeKju možete koristiti i putem drugih chat usluga za komunikaciju sa svojim klijentom / poslodavcem o vašoj narudžbi. 

 

Ako imate bilo kakvih pitanja o zaštiti podataka, obratite se info@zekju.com

Registry Court:
Amtsgericht Augsburg

HRB:
35487

VAT-ID:
DE 338122776

 +49 821 7900 4603

©2022 by Zekju