Adatvédelmi irányelvek a ZeKju használatakor

 

Köszönjük, hogy érdeklődik a ZeKju használata iránt. Az Ön személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a ZeKju használata során gyűjtött adatainak kezeléséről. Az Ön adatainak feldolgozása az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történik.

 

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és más nemzeti adatvédelmi törvények, valamint egyéb adatvédelmi rendeletek értelmében az adatkezelő a következő:

 

ZeKju GmbH (a továbbiakban: "mi"/"minket")

Luitpoldstrasse 32

D-86157 Augsburg

Képviseli: Dr. Hendrik Rosenboom

E-mail cím: info@zekju.com

 

 

Adatait kizárólag meghatározott és egyértelmű célokból gyűjtjük és dolgozzuk fel. Ezek az Ön hozzájárulásából (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) vagy szerződéses követelményekből (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) erednek.

 

A szállítási megrendelés teljesítéséhez személyes adatokra van szükségünk Öntől. Ezeket az adatokat a szállítás közbeni kommunikáció céljára használjuk fel.

 

 

 1. Adattovábbítás és címzettek

 

Szolgáltatásaink feldolgozásához külső szolgáltatókat is igénybe veszünk, amelyeket gondosan kiválasztottunk és írásban megrendeltünk. Utasításaink kötik őket, és rendszeresen ellenőrizzük őket. Szükség esetén megrendelés-feldolgozási szerződéseket kötöttünk a külső szolgáltatókkal a GDPR 28. cikkének megfelelően.


Az EU-n/EGT-n kívüli harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetnek történő adattovábbításra csak akkor kerül sor, ha megfelelő garanciák állnak rendelkezésre. Ezek közé tartoznak az EU általános szerződési feltételei és az Európai Bizottság megfelelőségi határozata.

 

 

 1. Az adatok tárolásának időtartama

 

Adatait csak addig tároljuk, amíg az a cél eléréséhez szükséges, vagy a törvény által előírt ideig. A szerződéses kapcsolat részeként az Ön adatait legalább a megrendelés (sofőr)/szerződés (diszpécser) teljes megszűnéséig tároljuk. Ezt követően az adatokat a törvényes megőrzési időszakok időtartama alatt őrizzük meg.

 

 

 1. Az érintettek jogai

 

Ha feldolgozzuk az Ön személyes adatait, akkor Ön a GDPR 4. cikk 1. pontja értelmében érintett, a következő jogokkal velünk szemben:

 

4.1 Információ

 

A GDPR 15. cikkével összhangban Megerősítést kérhet tőlünk arra vonatkozóan, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat feldolgozzuk-e. Ha feldolgozzuk az Ön személyes adatait, tájékoztatást kérhet tőlünk a következő információkról:

 

 • az adatkezelés céljai;

 • az Ön általunk feldolgozott személyes adatainak kategóriái;

 • azok a címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel vagy amelyekkel az Ön személyes adatait közöltük vagy közzétesszük;

 • (ha lehetséges) az a tervezett időtartam, amelyre az Ön személyes adatait tároljuk, vagy ha ez nem lehetséges, a megőrzési időszak meghatározásának kritériumai;

 • az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jog, az általunk végzett feldolgozás korlátozásához való jog vagy az ilyen feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jog megléte;

 • a felügyeleti hatósághoz való fellebbezés jogának megléte;

 • az adatok eredetére vonatkozó minden rendelkezésre álló információ, kivéve, ha a személyes adatokat Öntől gyűjtötték;

 • az automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást (GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdés), valamint - legalábbis ezekben az esetekben - az ezzel kapcsolatos logikára vonatkozó érdemi információk, valamint az ilyen adatkezelésnek az Önre gyakorolt jelentőségéről és várható következményeiről.

  Önnek joga van tájékoztatást kérni arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek továbbítják-e. Ebben az összefüggésben kérheti, hogy az átadással kapcsolatban tájékoztatást kapjon a GDPR 46. cikkének megfelelően nyújtott megfelelő garanciákról.

 

 

 

4.2 A helyesbítéshez való jog

 

A GDPR 16. cikkének megfelelően Önnek joga van kérni tőlünk, hogy javítsuk ki és/vagy egészítsük ki pontatlan személyes adatait.

 

4.3 A törléshez való jog

 

A GDPR 17. cikkének megfelelően kérheti személyes adatainak azonnali törlését. Kötelesek vagyunk azonnal törölni az adatait, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:

 

 • Az Ön személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon feldolgozták.

 • Ön visszavonja a hozzájárulását, amelyre az adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint alapozzuk, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 • Ön a GDPR 21. cikkének (1) bekezdésével összhangban tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs elsőbbséget élvező jogos oka, vagy a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.

 • Az Ön személyes adatait jogellenesen dolgoztuk fel.

 • Az Ön személyes adatainak törlése az uniós jog vagy a ránk vonatkozó tagállami jog szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 • Az Ön személyes adatait a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtöttük.

 

Ha nyilvánosságra hoztuk az Ön személyes adatait, és a GDPR 17. cikkének (1) bekezdése értelmében kötelesek vagyunk azokat törölni, a rendelkezésre álló technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével ésszerű lépéseket teszünk, beleértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztassuk a személyes adatokat kezelő adatkezelőket arról, hogy Ön mint érintett kérte, hogy az ilyen adatkezelők töröljék a személyes adataira mutató linkeket, vagy  másolatot vagy másolatot kért az Ön személyes adatairól.

 

A törléshez való jog nem áll fenn, ha az adatkezelés szükséges

 

 • a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása;

 • a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy a köz érdekében vagy a ránk ruházott közhatalom gyakorlása során végzett feladat elvégzése;

 • a közegészségügyet érintő közérdekből (GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) és i) pont, valamint 9. cikk (3) bekezdés);

 • közérdekű archiválás céljából, tudományos vagy történelmi kutatási célból, vagy a GDPR 89. cikkének (1) bekezdése szerinti statisztikai célokra, amennyiben a fent említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné teszi vagy súlyosan hátráltatja az ilyen adatkezelés céljainak elérését, vagy

 • jogi igények érvényesítése, érvényesítése vagy védelme.

 

4.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

A következő feltételek mellett kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását a GDPR 18. cikkével összhangban:

 

 • ha Ön vitatja személyes adatainak pontosságát olyan ideig, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

 • ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri a személyes adatok felhasználásának korlátozását;

 • ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira az adatkezelés céljából, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, vagy

 • ha Ön a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen, és még nem dőlt el, hogy jogos indokaink meghaladják-e az Ön indokait.

 

Ha az Ön személyes adatainak kezelését korlátozták, ezeket az adatokat – a tárolásuk kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Ha az adatkezelés korlátozását a fenti feltételeknek megfelelően korlátoztuk, a korlátozás feloldása előtt értesítjük Önt.

 

4.5 Tájékoztatáshoz való jog

 

Ha Ön a velünk szemben érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogot, akkor a GDPR 19. cikkével összhangban kötelesek vagyunk tájékoztatni minden olyan címzettet, akivel az Ön személyes adatait közöltük, erről a körülményről, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon ezekről a címzettekről.

  

4.6 Az adathordozhatósághoz való jog

 

A GDPR 20. cikkének megfelelően Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön által megadott személyes adatait tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Ezenkívül Önnek joga van ahhoz, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, feltéve, hogy

 

 • az adatkezelés hozzájáruláson (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont vagy GDPR 9. cikk (2) bek. bek. a) pontja) vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és

 • a feldolgozás automatizált eljárásokkal történik.

 

E jog gyakorlása során Önnek joga van ahhoz is, hogy személyes adatait közvetlenül mi továbbítsuk egy másik adatkezelőnek, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Ez nem érintheti más személyek szabadságait és jogait. Az adathordozhatósághoz való jog nem vonatkozik a személyes adatok olyan feldolgozására, amely közérdekből vagy ránk ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása során végzett feladat elvégzéséhez szükséges.

 

4.7 A tiltakozáshoz való jog

 

A GDPR 21. cikkével összhangban Önnek joga van bármikor tiltakozni személyes adatainak a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontja alapján történő kezelése ellen az Ön sajátos helyzetéből eredő okokból; ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. Ezt követően nem dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelésünknek olyan kényszerítő erejű jogos indokai vannak, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha a feldolgozás jogi igények érvényesítésére, érvényesítésére vagy védelmére szolgál.

 

4.8 A hozzájárulási nyilatkozat visszavonásának az adatvédelmi törvény szerinti joga

 

Önnek joga van bármikor visszavonni nekünk az adatvédelmi törvény szerinti hozzájárulási nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

4.9 Automatizált döntéshozatal egyedileg, beleértve a profilalkotást is

 

A GDPR 22. cikkével összhangban Önnek joga van ahhoz, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya - ideértve a profilalkotást is -, amely joghatással jár Önre nézve, vagy hasonlóképpen jelentősen érinti Önt. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a határozat

 

 • szükséges az Ön és köztünk létrejött szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez,

 • az uniós vagy tagállami jog, amely ránk is vonatkozik, megengedi, és az ilyen jogszabályok megfelelő intézkedéseket tartalmaznak az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelme érdekében; vagy

 • az Ön kifejezett hozzájárulásával.

 

4.10 Panasztételi jog

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Önnek joga van panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz, ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak általunk történő feldolgozása sérti a GDPR-t.

 

A felelős felügyelet számunkra a következő:

 

Bajor Állami Adatvédelmi Felügyeleti Hivatal

Postafiók 1239

D-91504 Ansbach

E-mail cím: poststelle@lda.bayern.de

 

 

5. Automatizált döntéshozatal

 

A GDPR 22. cikkének megfelelő automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra nincs sor.

 

 

 1. ZeKju regisztrációja

 

Annak érdekében, hogy ügyfélfiókot hozzon létre a ZeKju-n, a következő kötelező információkat gyűjtik a diszpécsertől:

 

Keresztnév, vezetéknév, cégnév, cégcím, e-mail cím, telefonszám, preferált nyelv, adószám (ha van), cégjegyzékszám.

 

Ezen adatok megadása nélkül nem hozható létre személyes fiók.  

 

Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy feldolgozzuk az Ön regisztrációját és a kapcsolódó szolgáltatásokat.

 

A profil beállítása után további információkat adhatsz hozzá. Ez az információ önkéntes.

 

A diszpécser adatokat tárolhat a sofőrről. Ezek a következők: keresztnév, vezetéknév, cégnév, cégcím, telefonszám, preferált nyelv

 

 

 1. Privát üzenetküldő szolgáltatások használata  

 

Lehetőséget kínálunk Önnek (sofőrnek) arra, hogy privát üzenetküldő szolgáltatásokon (WhatsApp, Viber és Telegram) keresztül kommunikáljon ügyfelével / munkáltatójával a megrendeléséről, ha azokat telepítette mobileszközére. Ezzel Ön elfogadta az adott szolgáltatás általános szerződési feltételeit, amelyekre nincs befolyásunk. A feltételek általában magukban foglalják a telefonszámokhoz és a mobileszközön tárolt névjegyekhez való hozzáférést. A messenger ajánlat használatával nem férünk hozzá ezekhez az adatokhoz.

 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a messenger szolgáltatások használata az Ön ügyfelével/munkáltatójával és megrendelésével kapcsolatban kizárólag a szükséges kommunikáció céljára szolgál. A személyes adatok továbbítása nem megengedett.

 

Szeretnénk rámutatni arra, hogy a hírvivői szolgáltatások eltérő adatvédelmi normákkal rendelkeznek, mint a ZeKju. Ezeknek a szolgáltatóknak az adatvédelmi irányelvei itt tekinthetők meg:

 

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

Viber: https://www.viber.com/de/terms/viber-privacy-policy/#contact-us

Távirat:  https://telegram.org/privacy

 

Nincs befolyásunk a messenger szolgáltatások adatvédelmi szabályaira és beállításaira, különös tekintettel az Ön adatainak feldolgozására, felhasználására vagy harmadik feleknek történő továbbítására az Európai Unión kívüli országokban, ahol nem garantálható a megfelelő szintű adatvédelem. Adatait azonban lehetőségeink keretein belül a legnagyobb érzékenységgel kezeljük. Nem vállalunk felelősséget a hírvivői szolgáltatások használata által okozott károkért.

 

Csak az Ön telefonszámát, nevét és az Ön által megadott egyéb adatokat, valamint az üzenet tartalmát dolgozzuk fel annak érdekében, hogy ön kommunikálni tudjon ügyfelével/munkáltatójával a megrendeléséről.

 

Az adatkezelés és a hírvivői szolgáltatásnak ebben az összefüggésben történő továbbítás alapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Önnek joga van bármikor visszavonni a hozzájárulását. Mindössze annyit kell tennie, hogy üzenetet küld nekünk a "STOP" felirattal. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

Természetesen szolgáltatásainkat más csevegési szolgáltatásokon keresztül is használhatja, hogy kommunikáljon ügyfelével / munkáltatójával a megrendeléséről.

 

A privát üzenetküldő szolgáltatások használata során az adatvédelemre vonatkozó további információk itt találhatók: Hivatkozás az adatvédelemre vonatkozó információkra használat közben (a szolgáltatástól függően :WhatsApp/Viber/Telegram 

 

 

 1. ZeKju (illesztőprogram) használata

 

Lehetőséget kínálunk Önnek (sofőrnek) arra, hogy tájékoztassa ügyfelét / munkáltatóját a megrendelés helyéről. A hely továbbítását bármikor felfüggesztheti.

 

Ezenkívül lehetősége van arra, hogy státuszát (betöltve, útközben vagy kirakodva) továbbítsa ügyfelének / munkáltatójának.

 

Az adatkezelés és az ügyfélnek/munkáltatónak történő továbbítás alapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). 

 

 

9. Kapcsolat

 

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatai gyűjtésével, feldolgozásával vagy felhasználásával, az információkkal, az adatok helyesbítésével, zárolásával vagy törlésével, valamint a megadott hozzájárulás visszavonásával vagy az adatok konkrét felhasználásával kapcsolatos tiltakozással kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a fenti címen vagy az e-mail címen info@zekju.commailto:info@zekju.com

 

10. Az adatvédelmi nyilatkozat kiigazítása

 

Szolgáltatásaink további fejlődése vagy az új technológiák bevezetése miatt szükség lehet a jelen adatvédelmi szabályzat módosítására. Ezért fenntartjuk a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot a jövőre nézve bármikor megváltoztassuk.

 

Állapot: 2022.03.28.

 

 

Információk az adatvédelemről a WhatsApp használatakor

 

A ZeKju lehetőséget kínál arra, hogy a whatsApp csevegőszolgáltatáson keresztül kommunikáljon ügyfelével / munkáltatójával a megrendeléséről. Ezt a szolgáltatást a WhatsApp Ireland Limited üzemelteti, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország ("WhatsApp"), az Facebook leányvállalata. Ezen a kommunikáción keresztül mind a Zekju, mint az ügyfél / munkáltató szolgáltatója, mind a WhatsApp megkapja az Ön telefonszámát és az Ön által használt információkat Zekju.

 

A fent említett adatokat a WhatsApp az Facebook USA-beli SZERVEREIRE is továbbítja, és a WhatsApp és az Facebook dolgozza fel a WhatsApp adatvédelmi irányelveinek megfelelően, amely magában foglalja a saját céljaikra történő feldolgozást is, például a WhatsApp szolgáltatás fejlesztését. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a WhatsApp hozzáfér a használt eszköz címjegyzékéhez és a benne tárolt elérhetőségekhez is. Az ilyen adatok WhatsApp és Facebook általi gyűjtésének és további feldolgozásának céljáról és terjedelméről, valamint a kapcsolódó jogokról és a magánélet védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről további információt a WhatsApp adatvédelmi szabályzatában találsz a következő címen: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

 

A Zekju feldolgozza az Ön telefonszámát, nevét, valamint az Ön által megadott egyéb adatokat és az üzenet tartalmát annak érdekében, hogy ön kommunikálni tudjon ügyfelével/munkáltatójával a megrendeléséről.

 

Az adatkezelés és a WhatsApp-nak ebben az összefüggésben történő továbbítás alapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Önnek joga van bármikor visszavonni a hozzájárulását. Mindössze annyit kell tennie, hogy üzenetet küld a "STOP" -val a ZeKju-nak. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét. 

 

Természetesen a ZeKju-t más csevegőszolgáltatásokon keresztül is használhatja, hogy kommunikáljon ügyfelével / munkáltatójával a megrendeléséről.

 

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot info@zekju.com.

 

 

Információk a Viber használata során nyújtott adatvédelemről

 

A ZeKju lehetőséget kínál Arra, hogy a Viber chat szolgáltatáson keresztül kommunikáljon ügyfelével/munkáltatójával a megrendeléséről. A szolgáltatás üzemeltetője a Viber Media S.a.r.l.. 2, rue du Fossé, L-1526 Luxembourg, Luxemburgi Nagyhercegség. Ezen a kommunikáción keresztül mind a Zekju, mint az Ön ügyfele/munkáltatója szolgáltatója, mind a Viber megkapja az Ön telefonszámát és az Ön által használt Zekju információkat.

 

Az ezen adatok Viber általi gyűjtésének és további feldolgozásának céljáról és terjedelméről, valamint a kapcsolódó jogokról és a magánélet védelmére vonatkozó beállítási lehetőségekről a Viber adatvédelmi szabályzatában talál további információt a következő címen: https://www.viber.com/de/terms/viber-privacy-policy/#contact-us.

 

A ZeKju feldolgozza az Ön telefonszámát, nevét, valamint az Ön által megadott egyéb adatokat és az üzenet tartalmát annak érdekében, hogy ön kommunikálni tudjon ügyfelével/munkáltatójával a megrendeléséről.

 

Az adatkezelés és a Vibernek ebben az összefüggésben történő továbbítás alapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Önnek joga van bármikor visszavonni a hozzájárulását. Mindössze annyit kell tennie, hogy üzenetet küld a "STOP" -val a ZeKju-nak. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

Természetesen a ZeKju-t más csevegőszolgáltatásokon keresztül is használhatja, hogy kommunikáljon ügyfelével / munkáltatójával a megrendeléséről.

 

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot info@zekju.com.

 

 

Információk a Telegram használatakor alkalmazandó adatvédelemről

 

A ZeKju lehetőséget kínál Arra, hogy a Telegram chat szolgáltatáson keresztül kommunikáljon ügyfelével / munkáltatójával megrendeléséről. Ennek a szolgáltatásnak az üzemeltetője a {kérjük, adja meg a címet} Ezen a kommunikáción keresztül mind a Zekju, mint az ügyfél / munkáltató szolgáltatója, mind a Telegram megkapja az Ön telefonszámát és a Zekju-t használó információkat.

 

Az adatok Telegram általi adatgyűjtésének és további feldolgozásának céljáról és terjedelméről, valamint a kapcsolódó jogokról és a magánélet védelmére vonatkozó beállítási lehetőségekről további információk a Telegram adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://telegram.org/privacy.

 

A ZeKju feldolgozza az Ön telefonszámát, nevét, valamint az Ön által megadott egyéb adatokat és az üzenet tartalmát annak érdekében, hogy ön kommunikálni tudjon ügyfelével/munkáltatójával a megrendeléséről.

 

Ennek az adatkezelésnek és a Telegramnak ebben az összefüggésben történő továbbításának alapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Önnek joga van bármikor visszavonni a hozzájárulását. Mindössze annyit kell tennie, hogy üzenetet küld a "STOP" -val a ZeKju-nak. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

Természetesen a ZeKju-t más csevegőszolgáltatásokon keresztül is használhatja, hogy kommunikáljon ügyfelével / munkáltatójával a megrendeléséről.

 

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot info@zekju.com.

 

 +49 821 7900 4603

©2022 by Zekju