Polityka prywatności podczas korzystania z ZeKju 

 

Dziękujemy za zainteresowanie korzystaniem z ZeKju. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Poniżej informujemy Cię o sposobie postępowania z Twoimi danymi, które są gromadzone podczas korzystania przez Ciebie z ZeKju. Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

  

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych, jak również innych przepisów o ochronie danych jest: 

  

ZeKju GmbH (dalej "my"/"nas") 

Luitpoldstraße 32 

86157 Augsburg 

Reprezentowany przez: Dr Hendrik Rosenboom 

E-mail: info@zekju.com 

 

 1. Przetwarzanie danych 

 

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w określonych i jednoznacznych celach. Wynikają one z Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) lub wymogów umownych (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO). 

 

W celu realizacji zlecenia transportowego wymagamy podania danych osobowych. Dane te są wykorzystywane do celów komunikacji podczas realizacji transportu. 

 

 

 1. Udostępnianie danych i odbiorcy 

 

W celu realizacji naszych usług korzystamy również z usług zewnętrznych dostawców, których starannie wybraliśmy i zleciliśmy na piśmie. Są oni związani naszymi instrukcjami i są przez nas regularnie monitorowani. Tam, gdzie jest to konieczne, zawarliśmy umowy dotyczące przetwarzania zamówień z zewnętrznymi dostawcami usług zgodnie z art. 28 GDPR.  

 
Przekazanie danych do państw trzecich spoza UE/EOG lub do organizacji międzynarodowej nie odbywa się bez odpowiednich gwarancji. Należą do nich standardowe klauzule umowne UE oraz decyzja Komisji UE stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. 

 

 

 1. Czas przechowywania danych 

 

Dane użytkownika przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji danego celu lub jak przewidują przepisy prawa. Na przykład w ramach stosunku umownego przechowujemy Twoje dane co najmniej do momentu całkowitego zakończenia zlecenia (kierowca)/umowy (dyspozytor). Następnie dane są przechowywane przez czas określony przepisami prawa. 

 

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą 

 

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, jesteś osobą, której dane dotyczą zgodnie z art. 4 nr 1 GDPR i przysługują Ci następujące prawa w stosunku do nas: 

  

4.1 Informacje 

 

Zgodnie z art. 15 GDPR można zażądać od nas potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące użytkownika są przez nas przetwarzane. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz zażądać od nas informacji na temat następujących kwestii: 

  

 • cele przetwarzania danych; 

 • kategorie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy; 

 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym ujawniliśmy lub ujawnimy dane osobowe użytkownika; 

 • (jeśli to możliwe) planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria określające okres przechowywania; 

 • istnieniu prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania przez nas danych lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 

 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego; 

 • wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od użytkownika; 

 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22 ust. 1 i 4 GDPR) oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla użytkownika. 
   
  Użytkownik ma prawo zażądać informacji o tym, czy jego dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W  
  tym kontekście użytkownik może zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 GDPR w związku z przekazaniem danych. 

  

Seitenumbruch 

4.2 Prawo do sprostowania 

 

Zgodnie z art. 16 DSGVO użytkownik ma prawo zażądać od nas poprawienia i/lub uzupełnienia nieprawidłowych danych osobowych. 

  

4.3 Prawo do usunięcia danych 

 

Zgodnie z art. 17 DSGVO użytkownik może zażądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Jesteśmy zobowiązani do natychmiastowego usunięcia danych użytkownika, jeśli zachodzi jedna z poniższych przyczyn: 

  

 • Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone. 

 • Odwołują Państwo zgodę, na której opieramy przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 (1) DSGVO lub art. 9 (2) DSGVO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych. 

 • Użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR i nie istnieją żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, lub sprzeciwia się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 2 GDPR. 

 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 • Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlegamy. 

 • Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 (1) DSGVO. 

  

Jeśli upubliczniliśmy Państwa dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 GDPR, to biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, podejmiemy rozsądne kroki, w tym środki techniczne, aby poinformować administratorów danych przetwarzających dane osobowe, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądali usunięcia wszelkich linków do Państwa danych osobowych, ich kopii lub replikacji. 

  

Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, o ile przetwarzanie danych jest konieczne 

  

 • korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; 

 • aby spełnić obowiązek prawny, któremu podlegamy, lub aby wykonać zadanie w interesie publicznym lub w ramach wykonywania powierzonych nam uprawnień urzędowych; 

 • ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego (art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 DSGVO); 

 • do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 GDPR, o ile wspomniane prawo może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania, lub 

 • w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. 

  

4.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

 

Na poniższych warunkach można zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 DSGVO: 

 

 • jeśli użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych przez okres umożliwiający nam sprawdzenie prawidłowości danych osobowych; 

 • jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik nie zgadza się na usunięcie danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystywania; 

 • jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub 

 • jeśli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 (1) DSGVO i nie ustalono jeszcze, czy nasze uzasadnione podstawy prawne przeważają nad Państwa podstawami. 

  

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego. Jeżeli ograniczenie przetwarzania danych zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, użytkownik zostanie o tym poinformowany przez nas przed zniesieniem ograniczenia. 

  

4.5 Prawo do informacji 

 

W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 19 DSGVO jesteśmy zobowiązani do poinformowania o tym fakcie wszystkich odbiorców, którym ujawniliśmy Państwa dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach. 

   

4.6 Prawo do przenoszenia danych 

 

Zgodnie z art. 20 GDPR, użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Użytkownik ma również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony naszej firmy, pod warunkiem, że 

  

 • przetwarzanie danych opiera się na zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. DSGVO) lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO oraz 

 • przetwarzanie danych odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur. 

  

Korzystając z tego prawa, użytkownik ma również prawo do przekazania swoich danych osobowych bezpośrednio przez nas innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób. Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. 

  

4.7 Prawo do sprzeciwu 

 

Zgodnie z art. 21 DSGVO mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 (1) lit. e lub f DSGVO z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione powody przetwarzania, które są ważniejsze niż Państwa interesy, prawa i wolności, lub przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. 

  

4.8 Prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych 

 

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odwołać swoją deklarację zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.  

 

4.9 Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie  

 

Zgodnie z art. 22 GDPR masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - która wywołuje skutki prawne dotyczące Ciebie lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływa. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzja 

  

 • jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy użytkownikiem a nami, 

 • jest to dozwolone na mocy przepisów Unii lub państwa członkowskiego, którym podlegamy, a przepisy te zawierają odpowiednie środki ochrony praw i wolności użytkownika oraz jego uzasadnionych interesów; lub 

 • odbywa się za wyraźną zgodą użytkownika. 

 

4.10 Prawo do składania skarg 

 

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez nas narusza GDPR. 

  

Odpowiedzialnymi za nadzór nad nami są: 

  

Bawarski Krajowy Urząd Nadzoru nad Ochroną Danych Osobowych 

PO Box 1239 

91504 Ansbach 

E-mail: poststelle@lda.bayern.de 

 

 

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji lub profilowanie zgodnie z art. 22 DSGVO nie ma miejsca. 

 

 

 1. Rejestracja ZeKju 

 

W celu założenia konta klienta w ZeKju od dyspozytora pobierane są następujące informacje obowiązkowe:  

 

Imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, adres e-mail, numer telefonu, preferowany język, numer VAT (jeśli jest dostępny), numer rejestracyjny firmy. 

 

Bez podania tych danych nie można utworzyć konta osobistego .  

 

Dane te są wykorzystywane do obsługi rejestracji użytkownika oraz do świadczenia powiązanych usług.  

 

Po skonfigurowaniu swojego profilu można dodać dodatkowe informacje. Podanie tych informacji jest dobrowolne. 

 

Dyspozytor może przechowywać dane dotyczące kierowcy. Są to następujące elementy: Imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, numer telefonu, preferowany język. 

 

 

 

 1. Korzystanie z usług prywatnych posłańców 

 

Oferujemy Ci (kierowcy) możliwość komunikowania się z Twoim zleceniodawcą/pracodawcą na temat Twojego zlecenia za pośrednictwem prywatnych komunikatorów (WhatsApp, Viber i Telegram), jeśli masz je zainstalowane na swoim urządzeniu mobilnym. W ten sposób użytkownik wyraża zgodę na ogólne warunki korzystania z danej usługi, na które nie mamy żadnego wpływu. Z reguły ogólne warunki obejmują dostęp do numerów telefonów i kontaktów zapisanych w urządzeniu mobilnym. Korzystając z usługi Komunikator, nie uzyskujemy dostępu do tych danych.  

 

Zwracamy uwagę, że korzystanie z usług komunikatorów w związku z klientem/pracodawcą i zamówieniem jest przeznaczone wyłącznie do celów komunikacji wymaganej w związku z tym. Przekazywanie prywatnych danych jest niedozwolone. 

 

Pragniemy zwrócić uwagę, że serwisy komunikatorów mają inne standardy ochrony danych niż ZeKju. Z polityką prywatności tych dostawców można zapoznać się tutaj: 

 

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy 

Viber: https://www.viber.com/de/terms/viber-privacy-policy/#contact-us 

Telegram: https://telegram.org/privacy 

 

Nie mamy wpływu na przepisy dotyczące ochrony danych i ustawienia usług komunikatorów, zwłaszcza w odniesieniu do przetwarzania i wykorzystywania lub przekazywania danych użytkownika stronom trzecim w krajach spoza Unii Europejskiej, w których nie można zagwarantować odpowiedniego poziomu ochrony danych. W ramach naszych możliwości traktujemy jednak dane użytkowników z najwyższą poufnością. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane korzystaniem z tych komunikatorów.  

 

Numer telefonu, nazwisko i inne podane przez Ciebie dane oraz treść wiadomości przetwarzamy wyłącznie w celu umożliwienia Ci komunikacji z klientem/pracodawcą w sprawie Twojego zamówienia. 

 

Podstawą przetwarzania danych i przekazywania ich do serwisu posłańców w tym kontekście jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy wysłać do nas wiadomość z dopiskiem "STOP". Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania. 

 

Oczywiście możesz również korzystać z naszych usług za pośrednictwem innych serwisów czatowych, aby komunikować się ze swoim klientem/pracodawcą w sprawie swojego zadania. 

 

Więcej informacji na temat ochrony danych podczas korzystania z prywatnych komunikatorów można znaleźć tutaj: Łącze do informacji o ochronie danych podczas korzystania (w zależności od usługi :WhatsApp/Viber/Telegram 

 

 

 1. Używanie ZeKju (sterownika) 

 

Oferujemy Ci (kierowcy) możliwość przekazania informacji o Twojej lokalizacji zleceniodawcy/pracodawcy dla Twojego zlecenia. W każdej chwili można wstrzymać transmisję lokalizacji. 

 

Ponadto użytkownik ma możliwość przekazywania swojemu klientowi/pracodawcy informacji o swoim statusie (załadowany, w drodze lub rozładowany). 

 

Podstawą przetwarzania danych i przekazywania ich klientowi/pracodawcy jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). 

 

 

9. kontakt 

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, w celu uzyskania informacji, sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych, jak również cofnięcia udzielonej zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec określonego sposobu wykorzystania danych, prosimy o kontakt pod powyższym adresem lub adresem e-mail info@zekju.com 

 

 

10. dostosowanie polityki prywatności 

 

W związku z dalszym rozwojem naszych usług lub wdrażaniem nowych technologii może zaistnieć konieczność zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany oświadczenia o ochronie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.  

 

Status: 28.03.2022 

Seitenumbruch 

Informacje o ochronie danych podczas korzystania z aplikacji WhatsApp 

 

ZeKju oferuje Ci możliwość komunikowania się z Twoim zleceniodawcą/pracodawcą w sprawie Twojego zadania poprzez usługę czatu WhatsApp. Operatorem tej usługi jest WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("WhatsApp"), spółka zależna firmy Facebook. Dzięki tej komunikacji zarówno Zekju jako dostawca usług dla Twojego klienta/pracodawcy, jak i WhatsApp otrzymują Twój numer telefonu oraz informacje o tym, że korzystasz z Zekju. 

 

Wyżej wymienione dane są również przekazywane przez WhatsApp do serwerów Facebooka w USA i przetwarzane przez WhatsApp i Facebooka zgodnie z polityką prywatności WhatsApp, co obejmuje również przetwarzanie ich do własnych celów, takich jak ulepszanie usługi WhatsApp. Należy pamiętać, że WhatsApp uzyskuje również dostęp do książki adresowej używanego urządzenia i przechowywanych w niej danych kontaktowych. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania tych danych przez WhatsApp i Facebook, a także powiązanych praw i opcji ustawień służących ochronie prywatności można znaleźć w polityce prywatności WhatsApp pod adresem: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy. 

 

Zekju przetwarza Twój numer telefonu, imię i nazwisko oraz inne dane podane przez Ciebie, a także treść Twojej wiadomości, aby umożliwić Ci komunikację z Twoim klientem/pracodawcą w sprawie Twojego zamówienia. 

 

Podstawą przetwarzania i przekazywania danych do WhatsApp w tym kontekście jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość o treści " STOP " do ZeKju. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania. 

 

Oczywiście, możesz również używać ZeKju za pośrednictwem innych usług czatu, aby komunikować się ze swoim klientem/pracodawcą w sprawie swojego zadania. 

 

Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres info@zekju.com

 

 

Informacje na temat ochrony danych podczas korzystania z usługi Viber 

 

ZeKju oferuje Ci możliwość komunikowania się z Twoim zleceniodawcą/pracodawcą w sprawie Twojego zadania poprzez usługę czatu Viber. Operatorem tej usługi jest firma Viber Media S.a.r.l.. 2, rue du Fossé, L-1526 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga. Dzięki tej komunikacji zarówno Zekju, jako dostawca usług dla Twojego klienta/pracodawcy, jak i Viber otrzymują Twój numer telefonu oraz informację, że korzystasz z Zekju. 

 

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania przez firmę Viber, a także związanych z nimi praw i możliwości ustawień służących ochronie prywatności użytkownika można znaleźć w polityce prywatności firmy Viber pod adresem: https://www.viber.com/de/terms/viber-privacy-policy/#contact-us. 

 

ZeKju przetwarza Twój numer telefonu, Twoje imię i nazwisko, a także inne podane przez Ciebie dane oraz treść Twojej wiadomości, aby umożliwić Ci komunikację z Twoim klientem/pracodawcą w sprawie Twojego zamówienia. 

 

Podstawą przetwarzania i przekazywania danych do serwisu Viber w tym kontekście jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy wysłać do ZeKju wiadomość o treści "STOP". Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania. 

 

Oczywiście, możesz również używać ZeKju za pośrednictwem innych usług czatu, aby komunikować się ze swoim klientem/pracodawcą w sprawie swojego zadania. 

 

Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres info@zekju.com

 

 

Informacje o ochronie danych podczas korzystania z programu Telegram 

 

ZeKju oferuje Ci możliwość komunikowania się z Twoim klientem/pracodawcą w sprawie Twojego zamówienia za pośrednictwem usługi czatu Telegram. Operatorem tej usługi jest {proszę dodać adres} Dzięki tej komunikacji zarówno Zekju jako dostawca usług dla Twojego klienta/pracodawcy, jak i Telegram otrzymują Twój numer telefonu oraz informacje o tym, że korzystasz z Zekju. 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania tych danych przez Telegram, a także powiązanych praw i opcji ustawień służących ochronie prywatności użytkownika, należy zapoznać się z polityką prywatności firmy Telegram pod adresem: https://telegram.org/privacy. 

 

ZeKju przetwarza Twój numer telefonu, Twoje imię i nazwisko, a także inne podane przez Ciebie dane oraz treść Twojej wiadomości, aby umożliwić Ci komunikację z Twoim klientem/pracodawcą w sprawie Twojego zamówienia. 

 

Podstawą przetwarzania i przekazywania danych do programu Telegram w tym kontekście jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy wysłać do ZeKju wiadomość o treści "STOP". Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania. 

 

Oczywiście, możesz również używać ZeKju za pośrednictwem innych usług czatu, aby komunikować się ze swoim klientem/pracodawcą w sprawie swojego zadania. 

 

Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres info@zekju.com

 +49 821 7900 4603

©2022 by Zekju